ทัวร์ต่างประเทศ,

Trans Sibirian -Grand Russia 2017-2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sibiria-Grand Russia 2017

เป็นบริเวณที่รวมของ ภูมิทัศน์ที่งดงาม รวมทั้ง สถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยก่อนสงครามโลก

ชมความอลังการกับ ทะเลสาบน้ำแข็ง “ไบคาล” ที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

นั่งรถไฟผ่านเส้นทางสาย ไซบีเรีย ที่วิวด้านข้างงดงามเป็นอย่างมากตลอดเส้นทาง

สนุกสนานไปกลับกิจกรรมบนลานน้ำแข็ง อาธิ สุนัขลากเลื่อน ตกปลาบนน้ำแข็ง เป็นต้น

สัมผัส วิถีชีวิตชนพื้นเมืองรัสเซีย อย่างใกล้ชิดแบบ Excusive

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านโปรแกรมให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 – 615 – 7525  / 086 – 034 – 4000 / Line ID: Pack_rakderntang  

สายการบิน ตรงวันจันทร์ / พุธ /  พฤหัสบดี / เสาร์

รายละเอียดโปรแกรม ท่านสามารถเลือก Option สำหรับการเดินทางได้ ดังนี้

      Option 1 ท่องเที่ยวทะเลสาบไบคาลใช้เวลา 7 วัน 6 คืน

      Option 2 เพิ่ม ท่องเที่ยว ไซบีเรีย (รถไฟสายทรานไซบีเรีย) ซาไบคาลสกี้  12 วัน 11 คืน

      Option 3 เพิ่ม ท่องเที่ยว เซนปีเตอร์ซเบริก และมอสโค 16 วัน 15 คืน

 

Day  1    

กรุงเทพฯ – เอียร์คุตสก์

12.00 น.    นัดพบกัน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน SIBERIA AIRLINES (Row U)

16.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่ S7 762 โดยบนเครื่องจะมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ของสายการบิน

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day  2   

เอียร์คุตสก์ – ลิสต์เวียนกา – ไบคาล

00.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอิรคุตสก์

จากนั้นนำท่าน เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก ใกล้สนามบิน หรือเทียบเท่า

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ หมู่บ้านลิสเวียนกา (Listvyanka Village) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก คือลึกถึง 1,637 เมตร ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปยังหอดูดาวเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ ในมุมสูง บนจุดชมวิวบริเวณหินเชอร์สลี่ (Chersky stone – Kamen Cherskogo) (ขอสงวนสิทธิ์ หากกระเช้าปิด)

กลางวัน   อิสระ รับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดปลาที่ หมู่บ้าน ลิสเวียนก้า     เดินชมเก็บบรรยากาศ ตลาดขายปลาโอมุลย่าง (Omul) ซึ่งเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึก และพบได้เฉพาะที่เขตทะเลสาบไบคาลเท่านั้น ซื้อของที่ระลึก ชิล ๆ ที่หมู่บ้านน่ารัก ๆ แห่งนี้

ไปยังฟาร์มสุนัขลากเลื่อน ทดลองนั่งรถสุนัขลากเลื่อนพร้อมผู้ควบคุม  ค่าใช้จ่ายรวมใน  โปรแกรม         ขี่ Snow Mobile ลัดเลาะไปตามหิมะ

เย็น           รับประทานอาหารที่ลิสท์เวียนกา พักที่ลิสเวียนก้า  Dream Baikal  หรือเทียบเท่า

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day  3   

เอียร์คุตสก์ – ไบคาล – เกาะโอลคอน – แหลมบูรคาน

เช้า             หลังรับประทานอาหาร

ออกเดินทางไปยัง “เกาะโอลคอน” เกาะขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล ใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ชั่วโมง    การเดินทางช่วงหนึ่งรถจะต้องข้ามผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งเราจะเปลี่ยนรถโดยใช้รถ  Russian Mini Van

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอาหารพื้นเมือง

บ่าย           นำท่านเดินทางสำรวจหมู่บ้าน Khusir  หมู่บ้านหลักของเกาะ เยี่ยมชมแหลม  “แหลมบูรคาน” หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาลก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้ ให้ท่านได้อิสระใช้เวลาเก็บภาพทิวทัศน์ตามอัธยาศัย อย่างเต็มที่

เย็น            นำท่านเดินกลับเข้าสู่ที่พัก (รับประทานอาหาร ณ ที่พัก อาหารพื้นเมือง

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day  4   

ไบคาล – เกาะโอลคอน – บาเนีย  -แหลมโคบอย

เช้า             รับประทานอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” เดินทางเลาะชายขอบเกาะ ลุยไปบนททะเลสาบที่เป็นน้ำแข็ง  อาจจะเจอถ้ำน้ำแข็งต่าง ๆ น้ำแข็งที่แตกขึ้นมาจากทะเลสาบ สะท้อนแดดเป็นสีฟ้างดงามมาก

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค ท่ามกลางทะเลสาบ

บ่าย           เลาะขอบทางตะวันออก สู่ “อุซุริ” Uzuri Bay ที่มีหน้าผาสวยงาม แวะเยี่ยมชม ชาวประมง ที่ตกปลาในน้ำแข็ง ก่อนที่จะเดินทางกลับที่พัก

เย็น          รับประทานอาหารค่ำ

ใครอยาก อบซาวนน่า แบบ Russian banya / steam bath สามารถใช้บริการได้ตามอัธยาศัย เลือกพักผ่อนใน “บาเนีย” ซาวน่าแบบดั้งเดิมของรัสเซีย (ค่าซาวนา  ชม.ละ 1,200-1500 รูเบิล)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day  5    

ไบคาล – เกาะโอลคอน – เกาะโอกอย – แหลมคอร์กอย

เช้า           รับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เกาะโอกอย” อยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย โด่งดังด้วย “สถูปพุทธแบบทิเบต” บนเกาะ และ “รูปเคารพฑากิณี” หนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบต

เที่ยง         หลังรับประทานอาหารกลางวันเดินทางต่อไปยัง “แหลมคอร์กอย” ทางตอนใต้ของเกาะ บริเวณนี้มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ”  ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้สำหรับเป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต (เส้นทางวันนี้จะต้องผ่านบนพื้นน้ำแข็งของทะเลสาบเช่นกัน)

เย็น           นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 6 

เอียร์คุตสก์

เช้า           หลังอาหารเช้า เดินทางเข้า “เอียร์คุตสก์” Irkutsk หนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตไซบีเรีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนแม่น้ำอังการ่า (Angara River) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสายใหญ่เยนิไซ (Yenisei River) ซึ่งไหลต่อลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก

กลางวัน   ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

บ่าย          นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญภายในเมืองอิรคุตสก์ อาทิเช่น เขตประวัติศาสตร์      “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายรอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19

ชมโบราณสถานสำคัญภายใน “สำนักชีสนาเมนสกี” อาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น “อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ” ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์ “ประตูชัยมอสโก” อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1 “เปลวไฟนิรันดร์” ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง “อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค” หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

พาท่านไป shopping  ต้องบอกว่าเสื้อผ้าและ อุปกรณ์รองเท้า ราคาค่อนข้างถูก และดี

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคารอาหาร

จากนั้นนำท่าเดินทางเข้าสู่ที่พักใกล้สนามบิน เมือง เอียร์คุตสก์

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day  7 

เอียร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ              

Option 1  เดินทาง 7 วันกลับ กทม

08.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินเอียร์คุตสก์ บริการอาหารเช้า แบบ Box set

10.30 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่   S7 761

16.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

End of trip Option 1  7 days

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Option 2   12 วัน เดินทาง   เอียร์คุตส์ – อูลันอูเด

 

Day  7   OPTION   เอียร์คุตสก์– อูลานอูเด รถไฟ 8 ชั่วโมง

06.30 น.   ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

09.30 น.   นำท่านเดินทางสู่เมือง “อูลัน อูเด” ด้วย รถไฟสายทรานส์ ไซบีเรีย (ใช้เวลาเดินทาง 8 ชม.) ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถรถที่สวยอันดับต้นๆขอโลก ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ที่สวยงาม สองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านเรือน ป่าสน วิถีความเป็นอยู่คนในแถบนี้ และแน่นอนทางรถไฟส่วนหนึ่งจะลัดเลาะไปตามทะเลสาบไบคาล ให้ทัศนียภาพที่สวยงาม

อิสระอาหารกลางวันบนรถไฟ

บนรถไฟจะมีบริการขายอาหารท่านสามารถซื้ออาหารทานได้ระหว่างทาง  หรือเตรียมม่าม่าคัพ  ขนมปัง ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม ของกินไปด้วยได้คะ บนรถไฟจะมีน้ำร้อนให้

บนรถไฟ 1 ตู้ 4 ท่าน มีนอนเตียงบนเตียงล่าง ท่านใดต้องการนอน 2 ท่านแจ้งล่วงหน้าและ ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

12.11 น. หรือ เวลา 17.00 ของเมือง อูลันอูเด  เดินทางถึง “เมืองอูลัน อูเด” Ulan Ude (เวลาที่เมืองอูลัน อูเด)

*****ถึงสถานีรถไฟ เนื่องจากสถานีรถไฟ ใหญ่มาก ลงมาถึงชานชลาต้องมีการยกกระเป๋าลากประเป๋าขึ้นบันได เพราะรถที่มารับไม่สามารถเข้าไปรับเราได้ถึงชานชลา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่เมือง อูลัน อูเด วันนี้จะเข้าที่พักเร็วหน่อยเนื่องจากการเดินทางในวันนี้ค่อนข้างนานหลายท่านอาจจะเหนื่อย และประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนโซนเวลา ถึง 12 โซนเวลา เมื่อเปลี่ยนเมืองเวลาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย และเพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเวลา จึงจำเป็นต้องให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่

หากท่านใดประสงค์เดินเล่นชมเมืองสามารถเดินทางโดยตนเองได้ (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้าเพื่อรับคำแนะนำในการเดินทาง)

รถไฟ   № 070Ч  04:03  (9:03 เวลาเอียร์คุสต์) – 12:11 (17:00)

Hotel  เอียร์คุสต์

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 8  

อูลัน อูเด

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางไป “วัดพุทธ” Rinpoche Bagsha Datsun ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วย ภายในวัดสถานที่ประกอบพิธีกรรม ,โรงเรียน ,ที่พักอาศัยของพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่นี้ ชม สถาปัตยกรรมแบบชาวพุทธและศึกษาวิถีชาวพุทธในแบบรัสเซียที่แตกต่างจากที่อื่นๆ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน

พาท่านเดินทางกลับมาเดินเล่นในเมือง ซึ่งมีรูปปั้น Lenin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  แถบจัตุรัสเลนิน เพราะช่วงนั้นมีเทศกาลน้ำแข็ง

เย็น           รับประทานอาหารเย็น

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day  9   

Ulan – Ude –  Goryachinsk               

 เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                             

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Goryachinsk  (170 กม.) แวะ “ทะเลสาบโกโทเกล”  Kotokel Lake และชมหมู่บ้านท้องถิ่นไซบีเรีย ท่ามกลางป่าสนและหิมะขาวโพลน  จนถึงเมือง Goryachinsk  ริมทะเลสาบไบคาล แต่อยู่คนละฟากกับเกาะ Olkhon ที่เราไปมา เดินเล่นริมทะเลสาบน้ำแข็ง หรือจะเดินไปจนถึงน้ำพุร้อน ถ่ายรูปเล่นไปเรื่อย

เย็น           รับประทานอาหารเย็น และพักที่เกสเฮาส์น่ารัก ๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมือง Goryachinsk

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 10   

Goryachinsk  – Chivyrkuisky  Gulf –  เขตอนุรักษ์ ซาไบคาลสกี้   

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

เดินทางสู่ อ่าว Chivyrkuisky ของทะเลสาบไบคาล  แวะถ่ายรูปกับหินรูปเต่า และชื่นชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งทางฝั่งนี้กันบ้าง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน Monakhovo  เพื่อเข้าสู่เขตแดนของเขตอนุรักษ์ Zabaikalskiy Chivyrkuisky and Barguzin bays

เดินทาง ถึงอ่าว Katun พักในลอดจ์ของอุทยานรับรอง ห้องนอนรวม เป็นเตียง 2 ชั้น

**** ห้องอาบน้ำไม่มี ถ้าจะอาบน้ำต้องซื้อ ซาวน่า ของอุทยานอาบน้ำ แต่ละคน  และห้องน้ำ เป็นแบบห้องน้ำธรรมชาติ บางทีเราก็วิ่งเข้าป่ากัน

ท่านสามารถนำผ้าเปียกติดตัว สำหรับเช็ดตัว เช็ดหน้าได้

เย็น              รับประทานอาหารเย็น

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 11 Option 2    

 เขตอนุรักษ์ ซาไบคาลสกี้ – อูลัน อูเด – เอียร์คุสต์

เช้า           หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ทะเลสาบกันอีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศของถ้ำน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งใส ๆ  แล้วท่านยังสามารถทดลองตกปลาในน้ำแข็งกับชาวประมงท้องถิ่นได้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลา เก็บภาพบรรยากาศ และแช่น้ำร้อน รวมถึงกิจกรรมตกปลาในน้ำแข็ง กันอย่างเต็มที่

เที่ยง         รับประทานอาหารง่ายๆ ระหว่างทาง (ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง)

สำหรับท่านที่เดินทางกลับก่อน   เดินทางกลับสู่เมือง เอียร์คุสต์  โดยรถไฟ นอน ห้องละ  4 ท่าน

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 12 Option 2  

เอียร์คุสต์ – กรุงเทพฯ

Option 2 เดินทางถึงเมือง เอียร์คุสต์ช่วงเช้า  นำท่านเดินทางต่อไปสนามบินเอียร์คุส

10.55 น.   นำทางเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่   S7 761

16.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

End of  Option  2

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 12 Option 3 

อูลัน อูเด – มอสโคว์ – เซนปีเตอร์ – โบสถ์หยดเลือด – เซ็นต์ไอแซค

06.00 น.   เดินทางสู่สนามบินเมืองอูลันอูเด เพื่อเดินทางสู่มอสโคว์   เพื่อ ต่อเครื่องไป เซนปีเตอร์

                 09.25 – 11.20 Flight S7 116 Ulan-Ude (UUD)-Moscow (DME)

                 14:55 – 16:25 Flight S7 49 Moscow (DME)-Saint Petersburg (LED)

(หรือ)

11:10 – 12:40 Flight SU1343 (Aeroflot)  Ulan-Ude (UUD)-Moscow (SVO)

                 14:00 – 15:25 Flight SU20 (Aeroflot) Moscow (SVO)-Saint Petersburg (LED)

เดินทางถึง “เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก”  Siant Petersburg   เดินเที่ยวย่านถนนคนเดิน

บันทึกภาพกับ “โบสถ์หยดเลือด” (Savior of the Spilled Blood) ชมความงดงามของโบสถ์นี้  “โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์

นำท่านชม “มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค” ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

เย็น           รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 13  

พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์

เช้า           หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรมแรมที่พัก นำชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว The HERMITAGE” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับ รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

เดินทางสู่ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ปีเตอร์ฮอฟ” ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดา ห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชม “วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์” (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนำมาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า (Olga) ทาเทียนา (Tatiana) และอนาสตาเซีย (Anastasia) ส่วนที่ไม่พบคือ มาเรีย (Maria) และรัชทายาทอเล็กเซย์ (Alekxy) บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขังคุกนักโทษทางการเมือง

เย็น           เดินเล่น หรือชอปปิ้งย่าน “ถนนเนียฟสกี้พรอสเป็ค” ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 14  

เซนปีเตอร์ – มอสโค – สถานีรถไฟใต้กิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล

เช้า           หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เก็บตก เมืองเซ็นต์ปีเตอร์  ชิล ๆ กันบ้าง

เดินทางสู่สถานีรถไฟ  เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่มอสโคว พร้อมชมความอลังการความงดงามของ “สถานีรถไฟใต้ดิน” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษ ประมาณ 4 ชม.

เที่ยง         อิสระ รับประทานอาหารกลางวัน (อาจจะต้องรับประทานบนรถไฟระหว่างเดินทาง)

จากนั้นนำท่านชม “จัตุรัสแดง” Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดการแสดงใหญ่ ๆ หรือการชุมนุมต่าง ๆ

ถ่ายรูปกับ “มหาวิหารเซนต์ บาซิล” The Cathedral of St. Basil ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไป เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของรัสเซีย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ พักกรุงมอสโค

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 15  

พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่เชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ห้างสรรพสินค้ากุม – ถนนอารบัต

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตอันยิ่งใหญ่แห่งประเทศรัสเซีย พระราชวังเครมลิน สร้างอยู่บนเนินเขาเล็กลักษณะคล้ายป้อม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ มอสโคว์ มีกำแพงสูง 65 ฟุต ล้อมรอบยาวราว 16 กิโลเมตร ภายในสร้างเป็นหอคอย พระราชวังและป้อมปราการต่างๆ ในอดีตเคยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย ปัจจุบันได้ถูกล้มล้างราชวงศ์ไปหมดแล้ว และได้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาล เครมลินคือชื่อของนักการเมืองผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศรัสเซีย ชมความสง่างามของสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 15 และชมสวนอันรื่นภายในพระราชวัง

เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เชมเบอร์” (Armory Chamber) ชมความมโหฬารของพระราชวังในศตวรรษที่ 15-16 ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ,หอระฆังของพระเจ้าอีแวน ปืนใหญ่ และ ระฆังยักษ์สมัยพระเจ้าซาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นชม “วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์” (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

จากนั้นนำท่านชม “โบสถ์อัสสัมชัญ” (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวาน และชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน

นำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “ห้างสรรพสินค้ากุม” GUM ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม

จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน “ชมถนนอารบัต” (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์

**ในการซื้อสินค้าจากรัสเซียควรระวังการซื้อ ภาพวาดสีน้ำมันเก่าๆ และงานทองเหลือง       งานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ เนื่องจากว่ามี กฎหมายห้ามนำของเก่าเหล่านี้ออกนอก ประเทศรัสเซีย**

อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเดินชมสินค้าที่ละลึกของท่าน

ถึงเวลานัดหมายนำท่านกลับที่พัก กรุงมอสโค

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 16  

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว – มอสโคว – กทม

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (พร้อมเช็ตเอ้าท์จากที่พักกระเป๋าฝากไว้ที่โรงแรม)

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ

**  ในการซื้อสินค้าจากรัสเซียควรระวังการซื้อ ภาพวาดสีน้ามันเก่าๆและงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ เนื่องจากว่ามี กฏหมายห้ามนาของเก่าเหล่านี้ออกนอก ประเทศรัสเซีย**

15.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน กรุงมอสโค เผื่อเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund ณ สนามบิน

19.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Aeroflot เที่ยงบินที่ SU 270 บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่น เมนูตามแต่สายการบิน

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Day 17   

กรุงเทพ

08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ราคาต่อท่าน

Option 1  ท่องเที่ยวทะเลสาบไบคาลใช้เวลา 7 วัน 6 คืน   ราคา     59,900 .-  บาท   ต่อท่าน   

ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  BKK- IKT- BKK  ราคาณ วันนี้  

 

***********************************

 

Option 2 เพิ่ม  ท่องเที่ยว ไซบีเรีย (รถไฟสายทรานไซบีเรีย) ซาไบคาลสกี้  12 วัน 11 คืน

เดินทาง  6-9 ท่าน ราคาต่อท่าน  84,900 บาทต่อท่าน

เดินทาง 9-12 ท่าน  ราคาต่อท่าน  79,900  บาทต่อท่าน 

เดินทาง 12 ท่านขึ้นไป  ราคาต่อท่าน  72,900  บาทต่อท่าน

พักเดียวเพิ่ม  10,500 บาทต่อท่าน

ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  BKK- IKT- BKK  

 

***รายละเอียดเที่ยวบิน

16.50 – 00.50  Flight S7 762  Suvarnabhumi  (BKK) –  Irkutsk (IKT)

10.20– 14.55     Flight S7 761 Irkutsk (IKT) – Suvarnabhumi (BKK)

 

 ทริปเดินทางช่วง กพ. 2018

ทริป  7 วัน  20-26 ก.พ. รวมกระเป๋า 23 กก. แล้ว รวมกระเป๋า 23 กก. แล้ว

ราคา 38,150 RUB /คน  23,900 บาทต่อท่าน

ทริป 12 วัน  20 กพ. – 03 มีค. 2017  ราคาพร้อมกระเป๋า 23 กก. 40,670 Rub/คน    25900 บาท/คน 

 

ทริปเดินทางช่วง มีค 2018

ทริป  7 วัน 6-12 มี.ค.  รวมกระเป๋า 23 กก. แล้ว  ราคา 34,445 RUB /คน  ราคา 22,000 บาท

12 วัน   6-17 มี.ค. ราคารวมกระเป๋า 23 กก. แล้วราคา 34,445 Rub/คน  ราคา 22,000 บาท

 

***********************************

 

Option 3 เพิ่ม ท่องเที่ยว เซนปีเตอร์ซเบริก และมอสโค 16 วัน 15 คืน

ถ้ามีท่านเดินทาง ประมาณ  7 ท่านจะทำเป็นทัวร์

ราคาเพียง      135,900 .-  บาท  ต่อท่าน     ( พักเดี่ยวเพิ่ม   XX,XXX.- บาท)

ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน  BKK- IKT-  Ulan ude- Moscow –st-peter – Moscow –  BKK   ราคาโดยประมาณวันที่ 16/11/2016  ต้องเช็คทุกครั้งเวลาซื้อตั๋ว  45,000-50,000   บาท

***********************************

อัตราค่าบริการนี้รวม


*ค่าโรงแรมห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรม

*ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

*ค่ารถนำเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ใช้รถบัสในเมือง   รถที่ใช้วิ่งในทะเลสาบไบคาลเป็น Van Russia นั่ง 1 คัน 5-6 ท่าน

*ค่าธรรมเนียมเข้าชม สถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
* ค่าสต๊าฟไทย + ค่าไกด์รัสเซีย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
* ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
* ค่ารถไฟความ เอียร์คุตส์ –อูลันอูเด –เอียร์คุตส์  2 ขา

ค่ารถไฟความเร็วสูง  Saint Petersburg – Moscow ตามที่ระบุในโปรแกรม

* ค่ากิจกรรมตามที่กำหนดในโปรแกรม  chairlift, dog sledding, snowmobile  กิจกรรมตกปลาในทะเลสาบ

***********************************

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ- เอียคุสตก์  // มอสโคว-กรุงเทพฯ และค่าตั๋วบินภายใน กำหนด ตามโปรแกรม  ทางรักเดินทางเป็นคนจองให้คะ

*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

* กิจกรรมต่าง ๆ บางรายการไม่รวม
*ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
*ค่าทิปคนขับรถมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนละ 6 usd ต่อวันต่อคน

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.