ทัวร์ต่างประเทศ,

Jordan – จอร์แดน 9 วัน 6 คืน

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

★ จอร์แดน ดินแดนฟ้าจรดทราย และเมืองในเทพนิยายเพตรา 

(๋Jordan) จอร์แดน เป็นประเทศแถบตะวันออกกลาง ด้านเหนือของซาอุดิอาระเบีย และติดกับอิสราเอล ซีเรีย และอิรัก ด้วยภูมิประเทศแถบทะเลทรายที่แปลกตา และแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ทั้ง “Petra (เพตรา)”, “Dead Sea (ทะเลสาปเดดซี)” และเมืองโบราณอีกมากมาย

Highlight: อัมมาน-เพตร้า-กลุ่มปราสาทในทะเลทราย-ทะเลเดดซี- นครกรีกโรมันเจอราช-ทะเลทรายวาดิรัม-เมาท์เนโบ-มาดาบา- เมืองควาบา-ปราสาทครูเสด

 

DAY 1 กรุงเทพฯ – อัมมาน

23.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวยส์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

02.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองอบูดาบี ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวยส์

DAY 2 อัมมาน-เจราช-อัจลุน-อัมมาน

02.30 น.ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนโดยสายการบิน ETIHAD AIRLINE โดยเที่ยวบินที่ EY 407 ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง พักเปลี่ยนเครื่องที่เมือง อบูดาบี ประเทศ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.10 น.ออกเดินทางสู้กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ EY 513
09.40 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำธุระส่วนตัว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจราช (JERASH)เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อน คริสตศักราชอดีตเคยเป็นหนึ่งในสิบของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมีกลิ่นไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน และมีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง

นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน เชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสียงเอ็คโคได้ เพียงพูดเบาๆ ตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชม วิหารอาร์ทีมีส เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมความมหัศจรรย์ของก้อนหิน 3 ก้อนที่เรียงกันไม่ล้ม หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของก้อนหินด้วยนิ้วมือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (Ajloun)อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจราชไปเล็กน้อย เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ Ramada Hotel or Similar

DAY 3 อัมมาน-มาดาบา-เมาท์เนโบ-เครัค-เพตรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba)หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

 

นำท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo)ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญ คือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000

 

ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่เมืองเครัค (Kerak)ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทาง ระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”

 

ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK)สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) ได้เวลาสมควรเดินทางสู่เพตรา
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณโรงแรมที่พักที่เพตรา

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย Petra panorama Hotel ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า

 

DAY 4 เพตรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ชมเมืองเพตร้า (Petra) (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)

 

มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ปี ค.ศ. 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน ที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก

นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมด ทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ลุดวิกเบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

 

นำท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน

 

เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์(EL-KHAZNEH / TREASURY)

 

สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ

 

เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละคร (NAMATIEN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า
นอนที่ เพตรา

DAY 5 เพตรา-ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ชมเมืองเพตร้า (Petra)ถ่ายรูปในมุมสูงกันอีกครั้ง ต้องนั่งลา ขึ้นเขา ไปถ่ายรูปเพตร้ามุมสูง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน

 

และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif ฯลฯ) นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)

 

ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมีน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ
ค่ำ พิเศษ!!! ทานอาหารมื้อค่ำแบบบุฟเฟ่ต์รอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอินพร้อมฟังดนตรีขับกล่อม และชมการแสดงพื้นบ้านของชาวเบดูอิน และร่วมสนุกกับการร้องเพลงและเต้นระบำแบบชาวเบดูอิน หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน

 

เข้าสู่ที่พัก พักที่ Aqaba Gulf ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า

DAY 6 อคาบา-เดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม เมืองอคาบา (Aqaba)แวะถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ “ทะเลแดง” ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย (ทะเลแดงทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ครั้งหนึ่งได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์เพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล โดยการชูไม้เท้าของโมเสส )

 

นำท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี (Dead Sea)ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้

 

เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ จะมีล๊อกเกอร์ และผ้าเช็ดตัวให้เช่า)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ Dead Sea Spa Hotel ระดับ 4 ดาว //หรือ เทียบเท่า

DAY 7 ทะเลเดดซี-ช๊อปปิ้ง-อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงอัมมาน ระหว่างท่างแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่ทำจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ รอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีสิ่งปลูกสร้างมากมายด้วยกันศิลปแบบโรมัน และอิสลาม

 

ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซึ่งถูกไช้ในช่วงที่ชาวโรมันเข้ามามีบทบาทในประเทศจอแดนร์ อยู่ภายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกัน และนำชมพิพิธภัณฑ์ เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้โดยโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่สร้างอยู่บนเทือกเขาเป็นฉากหลัง นำชมโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก

 

นำชมพิพิธภัณFolklore Museumมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและการแต่งกายความเป็นไปและประเพณีต่างๆของชาวอาหรับในยุคต้นๆ อิสระในการช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้า MICCA MALL ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายเป็นของฝากจากจอร์แดน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร The Chinese Restaurant จากนั้น เดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก RAMADA HOTEL OR SIMILAR

DAY 8 อัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (Desert Castles)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางชม Desert castlesกลุ่มปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพักของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นตัวอย่างของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคต้น ๆ ที่สวยงาม มีการใช้ศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้นปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่านี้ถูกใช้เป็นจุดพักของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็นศูนย์กลางการค้า ใช้กางเต็นท์เพื่อพักอาศัยและยังเป็นปราการให้กับผู้ปกครองจากมณฑลที่ห่างไกล ใช้ควบคุมดูแลเผ่าเบดูอินเร่ร่อนอีกด้วย และยังเป็น สถานบันเทิง และป้องกันศึกสงครามครูเสด
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
15.20 น.เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRLINE เที่ยวบินที่ EY 516
20.15 น.เดินทางถึงสนามบิน นครอบูดาบีประเทศ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

DAY 9 กรุงเทพฯ

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

อัตราค่าทัวร์ บริการต่อท่าน  ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

5-7 ท่าน  64,900 บาท  ถ้าไม่ใช้ หัวหน้าทัวร์ไทยไปจากเมืองไทยลด  5,000 บาทต่อท่าน

8-10 ท่าน  62,900 บาท  ถ้าไม่ใช้ หัวหน้าทัวร์ไทยไปจากเมืองไทยลด  5,000 บาทต่อท่าน

10-14 ท่าน  57,900 บาท  ต่อท่าน

15-19 ท่าน   55,900 บาท ต่อทาน

20-24 ท่าน   52,900 บาท ต่อท่าน

 นอนเดี่ยว เพิ่ม  9,500 บาทต่อท่าน

 

ค่าบริการรวม

– ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
– ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
– ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) ภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร และบนรถโค้ช
– ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
– ค่าวีซ่าจอร์แดน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเข้า-ออก ครั้งเดียว)
– ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไข กรมธรรมร์

–  ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม 
–  ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตร้า 700-800 เมตร  และค่านั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัม  2 ชม.

ค่าบริการไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน(RJ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อัมมาน – กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด)  

อำนวยความสะดวกให้การจัดจอง

 • ค่าทิปคนจูงม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 4 USD / คน / วัน  จำนวนคน  15 คน ถ้าจำนวนคนต่ำกว่าต้องเฉลี่ยค่าทิปตามมาตราฐานนี้

เช่น ถ้า มี 5 ท่าน   4*15 = 60  เรามี  5 ท่าน  เอา จำนวน 60/5  เท่ากับคนละ  12 usd  เป็นมาตรฐาน ของที่จอร์แดน
– ค่าทิปคนขับรถ 4 USD / คน / วัน  จำนวนคน  15 คน ถ้าจำนวนคนต่ำกว่าต้องเฉลี่ยค่าทิปตามมาตราฐานนี้

เช่น ถ้า มี 5 ท่าน   4*15 = 60  เรามี  5 ท่าน  เอา จำนวน 60/5  เท่ากับคนละ  12 usd  เป็นมาตรฐาน ของที่จอร์แดน
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
– ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
– ค่าจัดทำเอกสาร และค่าทำธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

 

สนใจจองทริปเดินทาง ติดต่อ

Rakderntang บริการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ ทัวร์สบาย สไตล์กันเอง กินเที่ยวครบเครื่อง ราคาเบา ๆ (ใบอนุญาตเลขที่ 11/06538)

 • ที่อยู่ 1575/42 ถ.พหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทรศัพท์
  Mobile phone 086-034-4000
  Office phone 02-6157525
  Fax 02-6185954
 • อีเมล
  info@rakderntang.com
  pack_nakderntang@hotmail.com
 • Line ID: Rakderntang
  Line ID: SomlakRakderntang
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.